English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

جلسات برگزار شده کمیته ترفیع پایه در سال95

جلسه

تعداد اعضا هیات علمی ترفیع یافته

اول

32 نفر

دوم

62 نفر

سوم

53 نفر

جمع

147 نفر