English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

تركيب اعضاي شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

پرفسور دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی و معاون آموزشی بالینی دانشکده

پروفسوردکتر رسمی

سرپرست واحد بین الملل دانشگاه

خانم دکتر خردمند

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر صابری

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر جامعی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده بهداشت

آقای جعفری زاده

 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای دکتر شبانلویی

مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه

آقای دکتر محمدپور

عضو هیات علمی مرکز مطالعات دانشگاه

خانم اکبرپور

کارشناس شورا