English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 
اعضای شورا

نام و نام خانوادگی

سمت

پرفسوردکتر محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

پرفسور دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی ومعاون آموزش بالینی دانشکده

خانم دکتر یکتا

معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر صابری

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمدی خوشرو

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده  پیراپزشکی

خانم دکتر همتی مسلک پاک

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر شبانلوئی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه