English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 
اعضای شورا

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

پرفسور دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی ومعاون آموزش بالینی دانشکده

خانم دکتر یکتا

معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر صابری

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر جامعی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده  پیراپزشکی

خانم دکتر همتی مسلک پاک

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر شبانلوئی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه