English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

پرفسوردکتر محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

 مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پرفسوردکتر حضرتی

عضو هیات علمی شورا

پرفسوردکتر عبدی راد

عضو هیات علمی شورا

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه