English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

از سال 94 تا کنون دو بار جلسه تشکیل شده است.