English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

ترکيب شوراي بورس دانشگاهها:

 رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا

1-      معاون آموزشي دانشگاه

2-      معاون پژوهشي دانشگاه

3-      دبير هيات اجرائي جذب دانشگاه مربوطه                              

4-      سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه

تبصره:يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئيس دانشگاه به عنوان دبير شوراي بورس دانشگاه منصوب مي گردد.

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای دکتر آقازاده

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

پرفسور دکتر محبی

معاون پزوهشی دانشگاه

آقای شمس الدین شمسی

دبیر هیات اجرایی جذب

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی