English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

کمیته نظات بر آزمون های معاونت آموزشی راهکار و شیوه نامه را به دانشکده های تابعه جهت برگزاری آزمون های سالیانه ترمی، بالینی، آزمون صلاحیت های بالینی، آزمون استعداد دخشان دون دانشگاهی و... ارائه می نماید.