نام و نام خانوادگی : سجاد ساعی

سمت:کارشناس آموزشی و کارشناس امور ایثارگران

شماره داخلی 270

شماره مستقیم :32240660

فکس32244638

 

 

نام ونام خانوادگی : فریبا غفارزاده

سمت :کارشناس آموزشی

شماره داخلی 238

شماره مستقیم32240660

فکس32244638

 

 

نام و نام خانوادگی : سمانه قائدی

سمت:کارشناس آموزشی

شماره داخلی 135

شماره مستقیم32240660

فکس32244638