English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پروفسور محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر کریمی پور

 مدیر امور اموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام

آقای کاروانی

رئیس اداره دانش آموختگان

خانم مهندس سلطان زاده

کارشناس فناوری اطلاعات  حوزه معاونت آموزشی