از کلیه پذیرفته شدگان محترم تقاضا می شود :

1-نسبت به مطالعه راهنمای ثبت نام اقدام فرمائید.

2- ثبت نام اینترنتی معاونت آموزشی را تا دریافت شماره دانشجویی و کد رهگیری را تکمیل فرمائید.  (نوع کاربری : دانشجویان جدیدالورود انتخاب شود)

3-ثبت نام اینترنتی معاونت دانشجویی را تا دریافت کد رهگیری تکمیل فرمائید.

4- نسبت به دریافت فرم های مورد نیاز ثبت نام اقدام فرمائید.

5- با در دست داشتن شماره دانشجویی و کد رهگیری حاصل از ثبت نام اینترنتی و مدارک مورد نیاز و فرم هایی که قبلا تکمیل شده است طبق برنامه  جهت تحویل مدارک تحصیلی و تکمیل ثبت نام مراجعه نمائید.