English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

معرفی مرکز آزمون :
این مر کز در طبقه دوم ساختمان اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) قرار دارد که واجد یک سالن 500 متری و ادغام در مرکز آزمون مهارتهای بالینی دانشگاه است.


مسئول مرکز : دکتر یوسف محمدپور - دکترای تخصصی آموزش پزشکی - عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیکارشناس مسئول مرکز: محمدیوسف رحیم پور - کارشناس ارشد آموزش پزشکی