English   فارسي     امروز: چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠

 اعضای کمیته دانش پژوهی

رئیس کمیته دکتر کامران دهقان معاون آموزشی دانشگاه

دبیر کمیته جناب آقای دکتر آرام فیضی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر کامبیز دیبا  نماینده هیات ممیزه -داور

جناب اقای دکتر مازیار اسمعیلی مقدم - داور

جناب آقای دکتر محمد دلیراد- داور

جناب آقای دکتر علیرضا چاوشین- مشاور

جناب اقای دکتر فرخ اسلاملو - مشاور

کارشناس : سرکار خانم دکتر سکینه آقازاده