English   فارسي     امروز: چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠

 

واحد برنامه ریزی درسی

نام ونام خانوادگی :مینا آقایی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

پست سازمانی :کارشناس برنامه ریزی درسی

تلفن :31937326

 

شرح وظایف :

  1. پیگیری تدوین طرح درس ها
  2. ارزیابی طرح دروس تدوین شده
  3. مشاوره و ارائه راهنمایی در خصوص تدوین طرح درسو طرح دوره ها
  4. فعال کردن کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده ها
  5.  برگزاری جلسات با دفاتر توسعه آموزش در خصوص طرح درس ، طرح دوره
  6. توانمند سازی ، هدایت و حمایت فنی دانشکده ها و گروههای آموزشی در تدوین ،بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی
  7. بکارگیری اصول و مبانی علمی و روزآمد آموزشی در تدوین ، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی
  8. تدوین شیوه نامه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی و بازنگری در صورت لزوم
  9. مشارکت با دفاتر توسعه آموزش  دانشکده ها در خصوص ترویج بازنگری کورکولوم ، طرح درس و طرح دوره
  10. کمک به گروه‌های آموزشی دانشگاه در  بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های درسی توسط دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و کمیته برنامه ریزی درسی


معرفی واحد برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه ریزی فرآیندی است مداوم، حساب شده، منطقی، جهت دار و دورنگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود. فعالیت های بدون برنامه ریزی، بسیار کند و پرهزینه خواهد بود و موجب اتلاف منابع و کاهش کارآیی و بهره وری شغلی و نهایتاً کاهش رضایت شغلی و عدم تحقق اهداف مشخص و سازمانی خواهد بود.

 

تعریف برنامه ریزی درسی

 

برنامه ریزی(Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسه فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات.