English   فارسي     امروز: سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

اعضای کمیته  برنامه ریزی درسی :

رئیس کمیته دکتر کامران دهقان – معاونت اموزشی دانشگاه

دبیر کمیته دکتر آرام فیضی – مدیر مرکز مطالعات . توسعه آموزش پزشکی

دکتر مجتبی کریمی پور – مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر فرحناز نوروز نیا – مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

معاونین آموزشی دانشکده های تابعه

کارشناس کمیته  مینا آقایی پر

کمیته برنامه ریزی درسی یکی از کمیته های مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه بوده ودارای وظایف ذیل میباشد:

 

ارزشیابی وبازنگری برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

توانمند سازی ، هدایت و حمایت فنی دانشکده ها و گروههای آموزشی در تدوین ،بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی

بکارگیری اصول و مبانی علمی و روزآمد آموزشی در تدوین ، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی

هدایت ونظارت برتهیه طرح درسها و طرح دوره ها توسط گروههای آموزشی

مشارکت در طراحی، اجرا، بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم ها

تهیه و تدوین دستورالعمل ها در راستای آیین نامه های آموزشی وزارتی

همکاری دراجرای برنامه رتبه بندی دانشکده ها و معاونت آموزشی دانشگاه

انجام مطالعات و بررسی کارشناسی جهت ارتقای کیفیت آموزشی

نظارت بر روند راه اندازی رشته های نوین