English   فارسي     امروز: سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

رئیس کمیته دکتر محمدی فلاح- معاون آموزشی دانشگاه
دبیر کمیته آقای دکتر آرام فیضی - مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
دکتر ایرج محبی - معاون تخقیقات و فناوری دانشگاه
دکتر رسول انتظارمهدی معاون بهداشتی دانشگاه-
دکتر حسنی معاون درمان دانشگاه
دکتر ملک زاده معاون دارو و غذ دانشگاه
آقای صاریخان معاون توسعه منابع دانشگاه.
و کلیه روسای دانشکده های تابعه.