English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

معرفی شورای آموزشی دانشگاه

 

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليتهاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل ميشود.

اعضاي شوراي آموزشي عبارت اند از :

الف – معاون آموزشي دانشگاه.

ب- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه.

ج- معاونان آموزشي دانشكده ها و آموزشكده ها.

د- مدير كل امور خدمات آموزشي دانشگاه.

ه - دو تن از چهار تن اعضاي هيأت علمي به پيشنهاد معاون آموزشي و تصويب شوراي دانشگاه.

وظائف شوراي آموزشي دانشگاه عبارت است از:

*همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هيأت رئيسه.

* ارائه پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دانشگاه از جمله:

- برنامه هاي آموزشي.

- نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب مصوبات.

-آئين نامه هاي آموزشي.

- طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت.

 -ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد.

*بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي دهد.

 * بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي و ارائه آن به شوراي دانشگاه

*بررسي پيشنهاد تأسيس رشته ها و دوره هاي جديد دانشگاه.

*بررسي متون جزوه ها و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از لحاظ تطبيق با سر فصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه.

 * بررسي و تأييد دعوت استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه به مراجع قانوني

*بررسي و تأييد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيأت علمي دانشگاه كه بايد پس از تأييد گروه آموزشي ذيربط از طريق رئيس هر دانشكده به شوراي آموزشي ارجاع شود.

 

 

اعضای شورای آموزشی دانشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

پروفسوردکتر محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیری تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر عباسی وش

قائم مقام معاون آموزشی و مدیر امور اموزشی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

پروفسور افشار

معاون اموزشی بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر صابری

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

آقای دکتر محمدی خوشرو

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

خانم دکتر همتی مسلک پاک

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده  پیراپزشکی

آقای دکتر خرمی

رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی

آقای دکتر شبانلوئی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

آقای دکتر دیبا

عضو هیات علمی شورا

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه

خانم گوزلی

کارشناس شورا