English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایجاد وحداقل هر دو ماه یکبار به ریاست  معاونت آموزشی وبا شرکت معاونین دانشکده ها ، مسئولین واحدهای مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشکده ها ، معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی ومدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه ودبیران آموزش مداوم برای هماهنگی های لازم بین واحدهای موظف در توسعه آموزش پزشکی تشکیل جلسه میدهد.

مصوبات شورا بعد از تصویب ( تائید نصف بعلاوه یک کل اعضای واجد شرایط رای) توسط رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد شد.

از سال 94 تا کنون 12 شورا تشکیل گردیده است.

نام و نام خانوادگی

سمت

پروفسوردکتر محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیری تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر عباسی وش

قائم مقام معاون آموزشی و مدیر امور اموزشی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکتر زینالی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

آقای دکتر چاوشین

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر شبانلویی

مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

خانم دکتر همتی مسلک پاک

 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده بهداشت

آقای دکتر افشار

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی ارومیه

پروفسوردکتر رسمی

سرپرست واحد بین الملل دانشگاه

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه

آقای دکتر صابری

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمدی خوشرو

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای هاشم زاده

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

آقای مرادی

عضو هیات علمی مرکز مطالعات دانشگاه

خانم اکبرپور

کارشناس شورا