English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

معرفی دبیر آموزش مداوم دانشگاه

   نام و نام خانوادگی : دکتر بهزاد بوشهری

   سمت : دبیر آموزش مداوم دانشگاه

  تحصيلات : دکترای تخصصی بالینی پزشکی قانونی و مسمویتها

  شماره تماس :
32235070 -044

  شماره نمابر :
32240655 -044
 

  مرتبه علمی: دانشیار 

 

آدرس : ارومیه، فلکه جهاد، جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ساختمان شماره 6، آموزش مداوم جامعه پزشکی


  

معاونت آموزشی دانشگاه

 

شرح وظایف

*حفظ و ارتقاء دانش حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

*بهبود نگرش حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

*افزايش مهارتهاي حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

*كمك به درك بهتر جامعه پزشكي از نيازهاي در حال تغيير جامعه

*به روز شدن دانش جامعه پزشكي

*سازماندهی مجدد (Reorganization) معلومات موجود جامعه پزشكي

*افزايش مسئوليت پذيري در جامعه پزشكي

*تجديد ديدار و تبادل افكار و عقايد با همكاران در دوره هاي آموزش مداوم

*بهبود قابليتها، تواناییها و ظرفیتهای (Competences) جامعه پزشكي به عنوان:

Self directed Learner, Problem Solver, Critical Thinker, Manager and Communicator

معاونت آموزشی دانشگاه