English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 


آیین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص
آیین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

کمیسیون موارد خاص که از این پس کمیسیون نامیده می شود در دانشگاه ها / دانشکده علوم پزشکی تشکیل می شود ، تا با رعایت کامل مفاد این آئین نامه به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

 ماده 1 – تعریف موارد خاص:

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی که در تحصیلاتشان موثر بوده ، با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین نامه های آموزشی موجود ممکن نمی باشد.

 ماده 2- اختیارات کمیسیون:

کمیسیون مسائل آموزشی مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل ، در حال اخراج ، اخراجیها و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند را بصورت موردی بررسی می کند و در چهارچوب اختیارات این آئین نامه تصمیم گیری و با رعایت اصول زیر رای خود را صادر می نماید.

 

 • حفظ کیفیت آموزشی و کمیت محتوی کل در یک رشته تحصیلی.
 • حفظ حداقل واحد درسی مقرر و میانگین کل لازم برای فراغت از تحصیل.
 • حفظ حداقل میانگین کل لازم در پایان هر یک از مراحل آموزشی دوره های دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی)
 • حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس.
 • عدم تغییر مقطع تحصیلی از پایین به بالاتر.
 • عدم وضع مقررات و آئین نامه های جدید و یا تغییر آنها .

 تبصره 1: حد اکثر زمان قابل بررسی برای رسیدگی به پرونده دانشجویان اخراجی و کسانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند یک سال بعد از اخراج می باشد. در مواردی که دانشجو به دلایلی کاملا خارج از اختیار و اراده خود ( مثل ترک تحصیل ناشی از صدور احکام قضایی) بیش از یک سال از تحصیل بدور مانده است ، تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجو در اختیار کمیسیون خواهد بود.

 تبصره 2: حد اکثر تعداد دفعات مجاز شرکت در امتحانات جامع علوم پایه دوره های دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) و جامع پیش کارورزی دوره دکتری عمومی پزشکی مطابق با آیین نامه های آموزشی مربوطه بوده و قابل تغییر نمی باشد.

 ماده3- اعطای فرصت ارفاقی:

اعطای فرصت ارفاقی به دانشجویانی که با رعایت آیین نامه های آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته ، دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به دلیل مشروطی در معرض اخراج قرار گرفته اند، بشرط آنکه میانگین کل آنها در دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پیوسته کمتر از 10 و دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) کمتر از 12 نباشد و سنوات تحصیلی لازم جهت ادامه دوره را داشته باشند.

تبصره1 : دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری تخصصی (Ph.D) شامل فرصت ارفاقی نمی باشد.

تبصره 2: شرط میانگین کل 12 برای دوره های دکتری عمومی شامل دانشجویان ورودی مهر ماه 81 به بعد است و جهت دانشجویان ورودی قبل از مهرماه 81 ، حداقل میانگین کل 10 می باشد.

تبصره 3 : دانشجو نباید پس از فرصت ارفاقی در هیچ نیمسالی مشروط شود ، حتی اگر تعداد واحدها در آن نیمسال ها کمتر از حد نصاب تعیین شده توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باشد. در عین حال پرونده دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی که یک بار از فرصت ارفاقی استفاده نموده اند و لیکن سنوات تحصیلی آنها جهت ادامه دوره به پایان نرسیده است ، در صورتی که دارای شرایط خاص بشرح ذیل باشند قابل طرح مجدد در کمیسیون و اعطای حد اکثر یک فرصت ارفاقی دیگر می باشد:

 • دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته حد اقل 120 واحد از واحد های دوره مربوطه را با موفقیت گذرانده باشند.
 • دانشجویان دوره های دکتری عمومی داروسازی و دندانپزشکی حداقل 140 واحد را با موفقیت گذراندده باشند.
 • دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی حداقل 190 واحد را با موفقیت گذرانده باشند.
  ماده 4- اعطای سنوات تحصیلی:

موافقت با اعطای سنوات تحصیلی تا یک نیمسال برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، دو نیمسال برای دانشجویان کارشناسی پیوسته ، دو نیمسال برای دانشجویان کارشناسی ارشد نا پیوسته ، سه نیمسال برالی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) و سه نیمسال برای دانشجویان دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) که مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات در کل دوره و یا در یک مرحله تحصیلی از دوره دکتری عمومی به پایان رسیده و ادامه تحصیل آنها از نظر سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

 • تبصره 1: اعطای سنوات تحصیلی ، علاوه بر فرصتهای پیش بینی شده در آئین نامه آموزشی دوره های مذکور می باشد.
 • تبصره 2: دانشجویی که به دلیل مشروطی از فرصت ارفاقی مندرج در ماده 3 و تبصره های آن استفاده نموده است ، تنها در صورتی می تواند از مفاد مندرج در ماده 4 بهره مند گردد که به مشکل سنوات تحصیلی برای دانش آموخته شدن برخورد نماید.
 • تبصره 3: در دوره هابی دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) که دوره آموزشی به مراحل مختلف تقسیم گردیده است ، چنانچه دانشجو در مهلت مقرر جهت هر یک از مراحل دوره نتواند آن مرحله را به اتمام برساند می تواند از اعطای سنوات تحصیلی برخوردار شود. در هر صورت حد اکثر مدت سنوات اعطایی در کل دوره آموزشی ، نباید از سه نیمسال تحصیلی بیشتر شود.

 ماده 5-موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایل موجه و با ارائه مدارک مستدل، حداکثر برای یکسال تاخیر در ثبت نام و انتخاب واحد داشته اند، این مدت برای کلیه مقاطع یکسان درنظر گرفته شود.

 • تبصره1: مدت غیبت این قبیل دانشجویان ، جزء سنوات تحصیلشان محسوب نمی گردد.
 • تبصره2: تاخیر و عدم مراجعه برای ثبت نام ، نباید در ثبت نام اولیه باشد.
 • تبصره3: تصمیم گیری در خصوص دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی ورودی قبل از مهر ماه سال 1383 که کلیه واحد های آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی را گذرانیده اند ولیکن در سقف سنوات مجازتحصیل از پایان نامه خود دفاع ننموده اند ، برعهده کمیسیون موارد خاص دانشکده می باشد.

 ماده 6- موافقت با حد اکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل و تشخیص شورای پزشکی دانشگاه به بیماری حاد یا مزمن مبتلا گشته اند و یک نیمسال (حداکثر 6 ماه ) بدون احتساب در سنوات تحصیلی علاوه بر 6 ماه مرخصی زایمان مندرج در آیین نامه آموزشی ، برای بانوانی که در دوران بارداری و زایمان به بیماری مبتلا شوند.

 • تبصره1: در مواردی که دانشجو به بیماری مزمن روانی مبتلا باشد با تشخیص شورای پزشکی دانشگاه می تواند حد اکثر از دوسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نماید.
 • تبصره 2: دانشجویی که مبتلا به بیماری مزمن است چنانچه با رعایت مفاد این ماده و سایر موارد این آیین نامه نتواند در مدت پیش بینی شده مطابق مقررات مندرج در آیین نامه آموزشی مقطع مربوطه فارغالتحصیل گردد و یا بیماری روانی مزمن وی علاج نگردد و یا بیماری جسمی مزمن وی را از ادامه حضور موثر در محیط آموزشی باز دارد ، بر اساس تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و مراجع ذیربط و صورت لزوم با رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه حکم اخراج یا تغییر رشته وی برابر مقررات آموزشی دوره مربوطه صادر خواهد شد.
 • تبصره3: در هر حال مجموع مدت عدم مراجعه (موضوع ماده 5) و یا مدت مرخصی ناشی از بیماری(موضوع ماده 6) نباید از دو سال بیشتر شود.

ماده 7 – مفاد مواد 3، 4، 5 و 6 و تبصره های آنها به عنوان حداکثر مساعدت هر دانشگاه تلقی می گردد.

ماده 8- ترکیب اعضای کمیسیون موارد خاص دانشگاه  به شرح زیر است:

 • رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیسیون .
 • معاون آموزشی دانشگاه (نایب رئیس).
 • معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه.
 • مدیر امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون.
 • دبیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
 • سه نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر و متعهد.
 • رئیس مرکز مشاوره دانشگاه.
 • تبصره 1:کمیسیون می تواند عنداللزوم و به تشخیص خود از مسئولین دیگر مرتبط با پرونده دانشجو (رئیس یا معاون آموزشی دانشکده مربوط با حق رای و استاد راهنمای دانشجو بدون حق رای) برای شرکت در جلسه دعوت نماید.
 • تبصره2: کلیه اعضاء با حکم ریاست دانشگاه و به مدت دو سال انتخاب می شوند. انتخاب سه نفر عضو هیئت علمی به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه و حکم ریاست دانشگاه خواهد بود.
 • تبصره3: برای تشکیل جلسات کمیسیون حضور دو سوم اعضاء که رئیس یا نایب رئیس کمیسیون جزء حاضرین باشند ضروری است و رای موافق حد اقل 5 نفر از کل اعضاء جهت تصویب لازم است.
 • تبصره 4: جلسات کمیسیون در صورت وجود تقاضا هر ماه یک بار و در صورت ضرورت بنا به درخواست رئیس یا دبیر کمیسیون بصورت فوق العاده تشکیل می شود.
 • تبصره5: مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس یا نایب رئیس کمیسیون لازم الاجرا است.

ماده 9- نحوه ارجاع پرونده ها به کمیسیون

 • پرونده با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی یا معاون آموزشی دانشگاه به کمیسیون ارجاء می شود.
 • مواردی که پرونده پس از طرح در شورای آموزشی دانشگاه / دانشکده به کمیسیون ارجاع می شود.

 ماده 10- با توجه به حذف کمیسیون موارد خاص مرکزی در وزارت متبوع ، کلیه مسائل مربوط به کمیسیون موارد خاص باید در دانشگاه ها حل و فصل شود. کمیسیون خاص دانشگاهها مجاز به وضع آئین نامه و مقررات جدید و یا تغییر در مقررات و آئین نامه های آموزشی نبوده و صرفا ابهامات و سوالات آئین نامه ای را از کمیته تدوین و تفسیر کننده مقررات و آئین نامه های آموزشی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت متبوع استعلام خواهند نمود. حدود اختیارات کمیسیون موارد خاص محدود به این آئین نامه بوده و اقدامی خارج از چهارچوب این آئین نامه مجاز نمی باشد.

 ماده 11- کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی وزارت متبوع، مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق مفاد آئین نامه های آموزشی و آئین نامه کمیسیون موارد خاص را بر عهده داشته و موارد تخلف را جهت اخذ تصمیم مقتضی به روسای دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت متبوع اعلام می نماید. 

ماده 12- مفاد این آیین نامه برای دانشگاه ها و دانشکده های غیر انتفاعی و وابسته به دستگاه ها ی اجرایی لازم الاجرا است.

ماده 13- این آئین نامه با 13 ماده و 19 تبصره در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25/4/1384 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ جهت کلیه دانشجویان مشمول این آئین نامه صرف نظر از سال ورود به دانشگاه لازم الاجرا است و با ابلاغ آن کلیه اختیارات تفویض شده قبلی و مقررات مغایر با آن ملغی می باشد.