English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشدمعرفی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه وكمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه گسترش دوره هاي تخصصي، شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكد هها به شرح زير تشكيل ميشود :

 وظائف شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه عبارتند از :

 1-همكاري با معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت ايجاد زمينه هاي اجرائي مصوبات شوراي دانشگاه، تصميمات هيأت رئيسه و آئين نامه ها و برنامه هاي مصوب.

 2- تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه از جمله:

 3-برنامه هاي آموزشي دور ه هاي كارشناسي ارشد و دكتري.

 4- پيشنهاد تغييرات لازم در نحوة اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب ضوابط مصوب.

 5- بررسي آئين نامههاي تحصيلات تكميلي و اظهارنظر دربارة آنها.

 6- پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي دانشگاه.

 7- برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دور ه هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي دانشگاه.

 8-بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود.

 9- بررسي كيفيت آموزشي دور ه هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دور هها و ارائه گزارش آن به شوراي دانشگاه.

 10- بررسي پيشنهاد تأسيس رشت هها و دور ههاي تكميلي جديد دانشگاه.

 11- تصويب عناوين رساله ( پايا ن نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي كارشناسي ارشد و بالاتر).

 

 

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر شاهصنم غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر مجتبی کریمی پور

 مدیر امور آموزشی دانشگاه

آقای دکتر صابر قلی زاده

معاون  تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتراحمدرضا افشار

رئیس دانشکده پزشکی

خانم دکتر سحر مهرانفر

معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر یوسف رسمی

سرپرست واحد بین الملل دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلیزاده

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای دکتر محمد حاج آقازاده

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر شهره افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر رعنا حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

آقای دکتر یوسف حقیقی مقدم

 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای علی بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه