English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر مجتبی کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

خانم دکتر شاهصنم غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلیزاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

آقای  دکتراحمدرضا افشار

رئیس دانشکده پزشکی

آقای دکتر یوسف رسمی

سرپرست واحد بین الملل دانشگاه

خانم دکتر سحر مهرانفر

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر قوام زاده

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر آیسان غزنوی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم دکتر الهیاری

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

آقای دکتر محمد حاج آقازاده

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

خانم دکتر شهره افشار یاوری

معاون آموزش دانشکده بهداشت

خانم دکتر لیلا آلیلو

 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر رعنا حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهران نوروزی

عضو هیات علمی شورا

آقای دکتر امیر شبانلویی

مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

آقای علی بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه

آقای دکتر یوسف محمدپور

عضو هیات علمی مرکز مطالعات دانشگاه