English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر ولیزاد حسنلویی

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

آقای دکتر ریخته گری

معاون بهداشتی دانشگاه

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر ناصر مسعودی

معاون درمان دانشگاه

آقای دکتر دلیرراد

معاون غذا دارو

 آقای دکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی

آقای دکتر بوشهری

دبیر آموزش مداوم دانشگاه

رئیس سازمان نظام پزشکی

سرکار خانم قلیزاده

کارشناس مسئول آموزش مداوم