English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

شرح وظایف

تشکیل و به روز رسانی بانک اطلاعاتی کارشناسان آموزش حوزه معاونت آموزشی و دانشکده های تابعه دانشگاه

کنترل ورود اطلاعات در سیستم مدیریت امور آموزشی

کنترل تکمیل وبروز رسانی کدینگ استاندارد جداول پایه در سیستم مدیریت امور آموزشی سما

نظارت بر رعایت قوانین و مقررات در پذیرش دانشجو

نظارت بر رعایت قوانین و مقررات در فراغت از تحصیل دانشجو

کنترل میزان رعایت قانون دروس پیش نیاز و هم نیاز

کمک به ارتقاء سطح ایمنی امتحانات پایان ترمی

نظارت بر امر ثبت نمرات در سیستم سما

تدوین و به روز رسانی چک لیست های ارزیابی نحوه ارائه خدمات آموزشی

تدوین و به روز رسانی فرآیند های خدمات آموزشی

تشکیل جلسات با روسای ادارات آموزشی دانشکده ها

تدوین فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده دانشجویی و مدارک

تدوین چک لیست و نصب در پوشه پرونده وتبیین کامل سیستم سماء برای اعضاءو کاربران جهت استفاده بهینه

کنترل نحوه اخذ شهریه دانشجویان

تهیه لیست دانشجویان مشمول شهریه ،تدوین فرایند اخذ شهریه و نحوه نظارت بر آن،فعال نمودن در سماء ، و سازماندهی امور آموزشی رشته های جدید التاسیس

کنترل نحوه معرفی دانشجویان به امتحانات جامع و سراسری علوم پایه ، پیش کارورزی ، ارتقاء ، وبررسی راه کارهای ارتقاء سطح علمی دانشگاه در امتحانات جامع و سراسری

کنترل کمی و کیفی نحوه ارائه دروس کارآموزی و کارورزی

کنترل در امر ثبت به موقع نمرات درسیستم سماء حداکثر تا حداکثر 10 روز بعد از برگزاری جلسه امتحانی

مراجعه حضوری به دانشکده هادر مواقع لزوم

رسیدگی به شکایات و پیشنهادات و نامه های رسیده و اعلام نتیجه فوری