English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

1- سرکار خانم دکتر مریم الهیاری

2- سرکار خانم دکتر مهری کوهکن

3- جناب آقای دکتر محمدرضا وردست