English   فارسي     امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

 

 

 

کمیته پژوهش در آموزش با هدف پیگیری و نظارت بر روند فعالیت های پژوهش در آموزش که در بخش «معرفی» و «برنامه ها» آمده است تشکیل می گردد.

الف) مشخصات اعضای کمیته

مسئول کمیته:

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر آرام فیضی

سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری

ایمیل:  aramfeizi@yahoo.com

شماره تماس: 31937300

 

اعضای کمیته:

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

سمت در کمیته

شماره تماس

1

دکتر یوسف محمدپور

هیئت علمی مرکز مطالعات

دبیر کمیته

31937326

2

دکتر معصومه پورجبلی

هیئت علمی دانشکده پزشکی

عضو کمیته

33469931 داخلی 5061

3

دکتر مرضیه میرزایی

هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی

عضو کمیته

33386931

4

دکتر عباس جعفری

هیئت علمی دانشکده بهداشت

عضو کمیته

32752300 داخلی 203

5

دکتر محمد جبرايیلی

هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

عضو کمیته

32752297-8 داخلی 246

6

دکتر حمید ثریا

هیئت علمی دانشکده داروسازی

عضو کمیته

32754996 داخلی 163

7

رزیتا چراغی

هیئت علمی دانشکده پرستاری

عضو کمیته

32754926-4 داخلی 218

8

دکتر رامین سعادتیان

مدیر امور  تحقیقات دانشگاه

عضو کمیته

31937324

9

محمدیوسف رحیم پور

کارشناس آموزش در پژوهش

عضو کمیته

31937321

10

دکتر رعنا حسینی

هیئت علمی دانشکده پزشکی

عضو کمیته

33469931

11

دکتر سحر مهرانفر

هیئت علمی دانشکده پزشکی

عضو کمیته

33469931