07:16:04 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:علی بنی آدم
  • سمت: رئیس اداره امور آموزشی معاونت آموزشی
  • تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  • پست الکترونیکی: EDu@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان معاونت آموزشی
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 32235070 -044
  • شماره تلفن داخلی: 04431937213
  • دورنگار: 044-31937219

        

معرفی اداره امور آموزشی (پذیرش وثبت نام)

 

 نام: شهناز
  نام خانوادگی: پسندیده
  سمت: کارشناس امور دستیاری
  تحصیلات: دکترای زبان و ادبیات فارسی
  شماره تماس: 04431937329

 شماره داخلی:329

 

نام: مصلح
  نام خانوادگی: حاجی زاده
  سمت: کارشناس امور آموزشی و امور مالی پردیس خودگردان
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت امور آموزشی
  شماره تماس: 04431937136
شماره داخلی: 136

نام: مریم
  نام خانوادگی: شکیبا سوره
  سمت: کارشناس امور آموزشی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937218
داخلی:218

نام:زهرا
  نام خانوادگی: الهوردیان
  سمت: کارشناس امور آموزشی
  تحصیلات: کارشناسی
  شماره تماس: 04431937205

داخلی:205

نام:فاطمه
  نام خانوادگی: بشیربنائم
  سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937329

 شماره داخلی:329

 

تنظیمات قالب