06:34:36 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:احسان کاروانی
  • سمت: رئیس اداره امور آموزشی معاونت آموزشی
  • تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  • پست الکترونیکی: EDu@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان معاونت آموزشی
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 32235070 -044
  • شماره تلفن داخلی: 04431937176
  • دورنگار: 044-31937219

کارشناسان اداره امور آموزشی

 

 

نام: نسرین
  نام خانوادگی: دهقان
  سمت: کارشناس صدور مجوز و مدارک تحصیلی
  تحصیلات: فوق دیپلم مامایی
  شماره تماس: 04431937240

 شماره داخلی:240

شرح وظایف

 

نام: الهام
  نام خانوادگی: بابائی
  سمت: کارشناس دانش آموختگان

  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937205

شماره داخلی:205

شرح وظایف

 

 

نام: میثم
  نام خانوادگی: کریمیان
  سمت: کارشناس امور آموزشی و صدور مجوزمعافیت تحصیلی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت امور آموزشی
  شماره تماس: 04431937176
شماره داخلی: 176

شرح وظایف

 

نام: رقیه
  نام خانوادگی: قاسمی
  سمت: کارشناس صدور مجوز و مدارک تحصیلی و دانش آموختگان
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937173

شماره داخلی:173
شرح وظایف

 

نام: الناز
  نام خانوادگی: حسین پور
  سمت: کارشناس دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937173

شماره داخلی:173

شرح وظایف

نام: فاطمه
  نام خانوادگی: بشیر بنائم
  سمت: کارشناس دانش آموختگان و مقاطع تحصیلات تکمیلی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
  شماره تماس: 04431937329

شماره داخلی:329

شرح وظایف

نام: کبری
  نام خانوادگی: خان احمدی
  سمت: کارشناس دانش آموختگان
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937205

شماره داخلی:205

شرح وظایف

 

تنظیمات قالب