06:26:36 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری وبینار کنترل بیماریهای منتقله از طریق پشه آئدس تب دنگی
مدیر امور آموزشی دانشگاه

برگزاری وبینار کنترل بیماریهای منتقله از طریق پشه آئدس تب دنگی

وبینار کنترل بیماریهای منتقله از طریق پشه آئدس تب دنگی با شناسه ۲۱۸۶۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ دارای ۵/۲ امتیاز بازآموزی جهت گروه هدف متخصصین آسیب شناسی علوم آزمایشگاهی بیماریهای داخلی بیماریهای کودکان پزشکان عمومی رشته های پرستاری و مامایی

تنظیمات قالب