06:24:29 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
رشته تاریخ تصویب رشته تاریخ تصویب رشته تاریخ تصویب
آمار زیستی 85/10/09

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (آموزش بهداشت)

97/04/24  آموزش پزشکی 89/12/07

آموزش پرستاری

   آموزش جامعه نگر در نظام سلامت 90/10/03 اتاق عمل 92/05/10

اپیدمیولوژی

96/11/01

ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A) 89/03/09 ارگونومی 93/05/05

ارتوز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)

1400/05/10

اقتصاد بهداشت 90/08/14 اکولوژی انسانی 89/03/09
انفورماتیک پزشکی

1401/08/29

انگل شناسی پزشکی

89/03/09 ایمنی شناسی پزشکی

1400/09/23

اخلاق پزشکی

1400/05/10

بافت شناسی پزشکی

75/08/27 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی (برنامه‌ریزی‌ یادگیری‌الکترونیکی) 98/04/23

بهداشت محیط - بهداشت پرتوها (بهداشت پرتوها)

92/05/10

مهندس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار (مهندس بهداشت حرفه‌ای)

99/08/18

بهداشت روان

91/12/08

بهداشت عمومی

63/04/25

مهندسی بهداشت محیط (بهداشت محیط)

97/04/24

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

1400/09/23

بینایی سنجی 82/04/28 زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

91/12/8

بیوشیمی بالینی 88/09/17

پرستاری اورژانس

1401/05/03

 پرستاری (داخلی-جراحی)

1400/03/11

پرستاری توانبخشی

1400/12/15

پرستاری سالمندی

1400/03/11

 پرستاری سلامت جامعه

1400/03/11

پرستاری کودکان

1401/12/14

پرستاری مراقبتهای ویژه

98/04/23 پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

1400/03/11

پرستاری نظامی 89/03/09

تکنولوژی گردش خون

97/12/12  تاریخ علوم پزشکی 91/04/19 بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها (حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین) 98/09/10

خون شناسی آزمایشگاهی (خون شناسی و بانک خون)

99/11/26

رادیوبیولوژی (رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی) 97/09/18 سلامت و رفاه اجتماعی (رفاه اجتماعی) 98/04/23

روان پرستاری

1400/09/23

روانشناسی بالینی 89/05/18 ژنتیک انسانی 96/11/01
سلامت سالمندی

1401/12/14

ژورنالیسم پزشکی
(سلامت و رسانه)

95/06/21 بهداشت محیط - سم شناسی محیط (سم شناسی محیط) 92/05/10

شنوایی شناسی

86/12/11 تغذیه جامعه (علوم بهداشتی در تغذیه)

1401/05/03

علوم تشریحی

1402/06/21

علوم تغذیه

97/12/12 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 89/03/09 علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی 98/09/10

فناوری اطلاعات سلامت

1401/12/14

فناوری تصویربرداری پزشکی
 (MRI و سی تی اسکن)

94/10/20 تغذیه بالینی  95/03/09

فیزیک پزشکی

95/03/09

فیزیوتراپی

90/08/14

فیزیوتراپی ورزشی

88/02/22

فیزیولوژی

89/05/18

قارچ شناسی پزشکی

1400/03/11

 کارآفرینی در نظام سلامت

91/12/08

کار درمانی

98/04/23

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

89/03/09

گفتار درمانی

99/08/18

مامایی

88/09/17

مدارک پزشکی

74/08/14

مددکاری اجتماعی

96/05/01

 مهندسی بهداشت محیط -مدیریت پسماند (مدیریت پسماند)

92/05/10

مدیریت توانبخشی

86/08/29

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

1402/04/06

مدیریت خدمات پرستاری

74/07/30

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

90/08/14 مشاوره در مامایی

1401/05/03

آموزش هوشبری

97/12/12

مهندسی بیمارستان

89/12/07

مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

87/11/05

مهندسی پزشکی (زیست مواد)

89/03/09

میکروب شناسی پزشکی

99/04/08

میکروب شناسی مواد غذایی

88/05/20

نانوفناوری پزشکی (نانوتکنولوژی پزشکی)

98/09/10

ویروس شناسی پزشکی

95/03/09

روانشناسی سلامت 

93/02/27

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

93/02/27

مهندسی بهداشت محیط - بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری (بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری)

92/05/10 

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

93/12/11 

پدافند غیرعامل در نظام سلامت 

94/10/20

سایبرنتیک پزشکی

94/10/20 

مهندسی بهداشت محیط - مدیریت کیفیت هوا

95/06/21

پژوهش‌های بالینی 

95/12/14

مدیریت پرستاری 

1401/05/03

 سلامت و ترافیک

96/03/16

تغذیه ورزشی 

96/03/16

مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان

97/09/18

سلامت از دور

1400/10/21

پرستاری مراقبت‌های ویژه کودکان

97/09/18

روانشناسی ورزشی

98/09/10

مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت

99/04/08

سلامت در حوادث و بلایا

99/08/18

 علوم انتقال خون

99/11/26 روابط بین الملل در سلامت 1400/03/11

بیوانفورماتیک پزشکی

1400/03/11

علوم قرآنی و حدیث در سلامت

99/11/26 شبیه سازی و مصورسازی در علوم پزشکی 1401/08/29

مدیریت آموزش عالی سلامت

1401/12/14

 

     
تنظیمات قالب