06:25:20 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

دانشکده

مقطع

رشته

پزشکی

دکتری عمومی

پزشکی نوبت اول

دکتری عمومی

پزشکی نوبت دوم

داروسازی

دکتری عمومی

داروسازی

دندانپزشکی

دکتری عمومی

دندانپزشکی

پرستاری و مامایی

کارشناسی

مامائی

کارشناسی

پرستاری (نوبت اول )

کارشناسی

پرستاری (نوبت دوم)

کارشناسی

فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی

کاردانی

فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی

پیراپزشکی

کارشناسی

تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی

کارشناسی هوشبری

کارشناسی

تکنولوژی پرتو شناسی

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

بهداشت

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کارشناسی

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی

بهداشت عمومی

کارشناسی

بهداشت مدارس

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

پردیس خودگردان

دکتری عمومی

پزشکی

دکتری عمومی

داروسازی

دکتری عمومی

دندانپزشکی

پرستاری سلماس

کارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری نقده

کارشناسی پیوسته

پرستاری

دانشکده علوم پزشکی  میاندوآب

کارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری بوکان

کارشناسی پیوسته

پرستاری

کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

پرستاری مهاباد

کارشناسی پیوسته

پرستاری

تنظیمات قالب