08:11:28 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف مدیر مرکز مطالعات و توسعه اموزش دانشگاه


 

     هدایت، هماهنگی و نظارت بر انجام امور و وظایف  کلیه واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)  شامل:

واحد برنامه ریزی درسی

واحد ارزشیابی و ارزیابی

واحد توانمندسازی اساتید

واحد پژوهش در آموزش

واحد استعدادهای درخشان

واحد ارتقاء و ترفیع پایه اساتید

واحد آموزش مجازی

واحد آموزش پاسخگو

واحد دانش پژوهی آموزشی

شرکت در جلسات، شوراها و کمیته های عضو براساس ضوابط و قوانین

     نظارت بر عملکرد و وظایف دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده ها و بیمارستانهای دانشگاه

 

تنظیمات قالب