06:15:35 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برابر با آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی، اشخاصی که به خدمت هیات علمی موسسه پذیرفته میشوند در پایه یک مرتبه مربوطه قرار میگیرند(ماده هفده). به اعضای هیات علمی در قبال هریک سال خدمت قابل قبول در اجرای فعالیتهای هفتگانه یک پایه ترفیع اعطا میگردد(ماده هجده). فعالیت های هفتگانه عضو هیات علمی عبارتند از :

1.فعالیتهای آموزشی

2. فعالیتهای پژوهشی

3.فعالیتهای فرهنگی

4.توسعه فردی

5.فعالیتهای اجرایی ومدیریتی

6.ارائه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقاءسلامت

7.فعالیتهای تخصصی در خارج از موسسه که از طریق موسسه به وی محول می شود.

تنظیمات قالب