08:14:38 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

شرح وظایف

*حفظ و ارتقاء دانش حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

*بهبود نگرش حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

*افزایش مهارتهای حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

*کمک به درک بهتر جامعه پزشکی از نیازهای در حال تغییر جامعه

*به روز شدن دانش جامعه پزشکی

*سازماندهی مجدد (Reorganization) معلومات موجود جامعه پزشکی

*افزایش مسئولیت پذیری در جامعه پزشکی

*تجدید دیدار و تبادل افکار و عقاید با همکاران در دوره های آموزش مداوم

*بهبود قابلیتها، تواناییها و ظرفیتهای (Competences) جامعه پزشکی به عنوان:

Self directed Learner, Problem Solver, Critical Thinker, Manager and Communicator

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب