06:22:12 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنیدشرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه وکمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه گسترش دوره های تخصصی، شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکد ه ها به شرح زیر تشکیل میشود :

 وظائف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه عبارتند از :

 1-همکاری با معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرائی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آئین نامه ها و برنامه های مصوب.

 2- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله:

 3-برنامه های آموزشی دور ه های کارشناسی ارشد و دکتری.

 4- پیشنهاد تغییرات لازم در نحوة اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب.

 5- بررسی آئین نامههای تحصیلات تکمیلی و اظهارنظر دربارة آنها.

 6- پیشنهاد طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای دانشگاه.

 7- برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دور ه های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای دانشگاه.

 8-بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود.

 9- بررسی کیفیت آموزشی دور ه های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی فعال در این دور هها و ارائه گزارش آن به شورای دانشگاه.

 10- بررسی پیشنهاد تأسیس رشت هها و دور ههای تکمیلی جدید دانشگاه.

 11- تصویب عناوین رساله ( پایا ن نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر).

 

 

 

تنظیمات قالب