15:15:50 - 27 خرداد 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف هیات ممیزه :

  1. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ارتقاء  اعضا هیات علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی
  2. ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضا هیات علمی
  3. رسیدگی به سایر مواردی که در آیین نامه استخدامی و جذب اعضای هیات علمی به آن اشاره شده است، نظیر بررسی رکود علمی اعضای هیات علمی، احتساب سوابق خدمت قبلی (پایه های قبلی) اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و....
  4.  تدوین شیوه نامه اجرایی ارتقا اعضای هیات علمی ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تنظیمات قالب