16:29:16 - 22 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف:

بررسی و آماده سازی پرونده های مربوط به ارتقا عمودی جهت طرح در جلسات کمیته تخصصی و هیات ممیزه

 هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته تخصصی و هیات ممیزه

تنظیمات قالب