06:18:17 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شورای دانشگاه

لیست اعضا

شرح وظایف

شورای آموزشی

لیست اعضا

شرح وظایف

شورای تحصیلات تکمیلی

لیست اعضا

شرح وظایف

شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

لیست اعضا

شرح وظایف

شورای آموزش مداوم

لیست اعضا

شرح وظایف

شورای بورس

لیست اعضا

شرح وظایف

شورای تطبیق واحد

لیست اعضا

شرح وظایف

کمیته ترفیع پایه

لیست اعضا

شرح وظایف

کمیته اخلاق در آموزش علوم پزشکی

لیست اعضا

شرح وظایف

کمیسیون موارد خاص

لیست اعضا

شرح وظایف

کمیته نقل و انتقالات دانشجویان

لیست اعضا

شرح وظایف

کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها

لیست اعضا

شرح وظایف

کمیته ارزیابی پیشرفت تحصیلی

لیست اعضا

شرح وظایف

کمیته احصا و پایش فرآیند ها

لیست اعضا

شرح وظایف

کمیته نظارت بر اجرای قوانین

لیست اعضا

شرح وظایف

تنظیمات قالب