07:15:45 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مدیران آموزش پیشین دانشگاه

جناب آقای دکتر مجتبی کریمی پور دکترای تخصصی آناتومی از سال 1398 لغایت 1403

جناب آقای دکتر رحمان عباسی وش متخصص بالینی رشته بیهوشی از سال 1396 لغایت 1398

جناب آقای دکتر بهلول رحیمی دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی از سال 1389 لغایت 1396

جناب آقای دکتر سیامک عقلمند دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از سال 1387 لغایت 1389

جناب آقای دکتر بهرام نبی لو دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   از سال 1385 لغایت 1387

سرکار خانم دکتر فرحناز نوروزی نیا متخصص بالینی رشته پاتولوژی از سال 1383 لغایت 1385

جناب آقای دکتر حسن خرسندی دکترای تخصصی بهداشت محیط از سال 1378 لغایت 1383

جناب آقای دکتر حبیب محمدزاده حاجی پیرلو دکترای تخصصی انگل شناسی از سال 1375 لغایت 1378

جناب آقای دکتر عیوض نژاد از سال 1370 لغایت 1374

جناب آقای دکتر وفادار افشار از سال 1364 لغایی 1370

تنظیمات قالب