06:20:12 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مدیران پیشین مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

سرکار خانم ملیس عیوض نژاد سالهای 1371-1374

خانم مهرانگیز چهل امیرانی سالهای 1374-1380

آقای دکتر نصرت اله ضرغامی  سالهای 1381-1380

آقای دکتر میر داود عمرانی  سالهای 1381-1382

آقای دکتر بهلول رحیمی سالهای  1382-1384

آقای دکتر نبی لو  سالهای  1386-1384

آقای دکتر آرام فیضی سالهای  1388-1386

آقای دکتر پیمان میکائیلی سالهای 1388-1390

آقای دکتر سلیمان احمدی 1391-1390

اقای دکتر آرام فیضی سالهای 1391-1401

 

تنظیمات قالب