08:09:58 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام : بهناز

نام خانوادگی:  رشید نیا

سمت : کارشناس امور رفاهی  هیات علمی

تحصیلات:کارشناسی

رئوس وظایف :

              1ـ انجام امورات مربوط به تسهیلات بانکی – بیمه کارکنان و هیات علمی – و سایر امورات مربوط به اداره رفاه و ورزش کارکنان و هیات علمی

              2ـ نظارت بر عملکرد کارکنان اداره رفاهی و ورزش کارکنان و هیات علمی

            3 ـ انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

          شماره تلفن تماس:  31937423 - 044

 

تنظیمات قالب