16:10:31 - 27 خرداد 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام : سمانه

نام خانوادگی:  اللهوردیزاده

سمت : کارشناس امور رفاهی  هیات علمی

رئوس وظایف :

              1ـ انجام امورات مربوط به تسهیلات بانکی – بیمه کارکنان و هیات علمی – و سایر امورات مربوط به اداره رفاه و ورزش کارکنان و هیات علمی

              2ـ نظارت بر عملکرد کارکنان اداره رفاهی و ورزش کارکنان و هیات علمی

            3 ـ انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

          شماره تلفن تماس:  31937423 - 044

شرح وظایف:

1ـ انجام امورات مربوط به تسهیلات بانکی – بیمه کارکنان و هیات علمی – و سایر امورات مربوط به اداره رفاه و ورزش کارکنان و هیات علمی

2ـ نظارت بر عملکرد کارکنان اداره رفاهی و ورزش کارکنان و هیات علمی

3 ـ انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

تنظیمات قالب