07:00:13 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی:دکتر سکینه آقازاده

 

سمت  مدیر برنامه جامع عدالت تعالی وبهره وری دانشگاه
  
تحصیلات :   دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
  
شماره تماس :   31937321-044

پست الکترونیک:  Email:Aghazadeh.s@umsu.ac.ir

شرح وظایف مدیر برنامه جامع عدالت تعالی وبهره وری:

نظارت بر عملکرد کارگروه های تخصصی برنامه جامع عدالت تعالی وبهره وری دانشگاه

هدایت، هماهنگی ونظارت بر انجام امورات دبیرخانه

نظارت بر پایش عملکرد کارگروه ها

نظارت بر بارگذاری مستندات در سامانه HOP

هماهنگی با کلان منطقه ووزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

نام ونام خانوادگی: مینا آقایی پر

سمت: کارشناس مسئول دبیر خانه برنامه جامع عدالت تعالی وبهره وری دانشگاه

ادمین سامانه HOP

تحصیلات: ارشد برنامه ریزی درسی

تنظیمات قالب