08:07:21 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:احسان کاروانی
  • سمت: رئیس اداره امور آموزشی معاونت آموزشی
  • تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  • پست الکترونیکی: EDu@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان معاونت آموزشی
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 32235070 -044
  • شماره تلفن داخلی: 04431937176
  • دورنگار: 044-31937219
تنظیمات قالب