08:09:36 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:دکتر شیوا قلیزاده قلعه عزیز
  • سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه- عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مرتبه: استادیار
  • تحصیلات :  پزشک-دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
  • پست الکترونیکی: Edc@gmail.com , gholizadeh.sh@umsu.ac.ir
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 044-32237320
  • شماره تلفن داخلی: 044-31937219
  • دورنگار: 044-31937219
تنظیمات قالب