06:38:07 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی معاون مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:دکتر سکینه آقازاده

  سمت معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
  
تحصیلات  دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
  
شماره تماس :   31937321-044

آدرس : ارومیه، فلکه جهاد، جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
  پست الکترونیک:  Email:Aghazadeh.s@umsu.ac.ir

Email:aghazadehnasrin@gmail.com

شرح وظایف معاون مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه:

 هدایت، هماهنگی و نظارت بر انجام امور و وظایف  کلیه واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)  شامل:

واحد برنامه ریزی درسی

واحد ارزشیابی اساتید

واحد ارزیابی دانشجو

واحد توانمندسازی اساتید

واحد پژوهش در آموزش

واحد دانش پژوهی آموزشی

واحد استعدادهای درخشان

مرکزآموزش مجازی

واحد آموزش پاسخگو

دبیرخانه عدالت تعالی و بهره وری

شرکت در جلسات، شوراها و کمیته های عضو براساس ضوابط و قوانین

نظارت بر عملکرد و وظایف دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده ها و بیمارستانهای دانشگاه

نظارت بر عملکرد و وظایف مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه

نظارت بر عملکرد مرکز مهارت های بالینی دانشگاه

تنظیمات قالب