08:05:32 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی واحد پایش عملکرد اعضای هیات علمی

 بررسی فرآیندهای مرتبط با اعضای محترم هیات علمی با بررسی و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط

ثبت داده ها در سامانه طبیب و سایر سامانه های مرتبط با امور هیات علمی در راستای هوشمندسازی دانشگاه

پیگیری شاخص های موردنظر در اعتبار بخشی ها

پایش عملکرد و ارزشیابی کمیت آموزشی اعضای محترم هیات علمی

امورات اجرایی کمیته حق التدریس 

تنظیمات قالب