08:08:53 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

معرفی کارکنان


 
نام : سمیرا

 نام خانوادگی : رضاپور شهانقی

 سمت : مکاتبات اتوماسیون وزارت و بین دانشگاهی

 تحصیلات : فناوری اطلاعات سلامت

 شماره تماس : 31937219-044

 شماره داخلی : 219

 محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاه
معاونت آموزشی دانشگاه

 

معرفی کارکنان


 

نام : ویدا

 نام خانوادگی : حاجی علیلو

 سمت : ثبت صادره و وارده اتوماسیون اداری

 تحصیلات : دیپلم

 شماره تماس : 31937279-044

 شماره داخلی : 279

 محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاه
معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

معرفی کارکنان

 

 

 نام : ام البنین

 نام خانوادگی : سیوانی نژاد

 سمت : دبیرخانه آموزش

 تحصیلات : دیپلم

 شماره تماس : 31937218-044

 شماره داخلی : 218

 محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاه
معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

تنظیمات قالب