06:06:42 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی اداره امور آموزشی (پذیرش وثبت نام)

 

نام: مصلح
  نام خانوادگی: حاجی زاده
  سمت: کارشناس امور آموزشی و امور مالی پردیس خودگردان
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت امور آموزشی
  شماره تماس: 04431937136
شماره داخلی: 136

نام: مریم
  نام خانوادگی: شکیبا سوره
  سمت: کارشناس امور آموزشی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937173
داخلی:173

نام:زهرا
  نام خانوادگی: الهوردیان
  سمت: کارشناس امور آموزشی
  تحصیلات: کارشناسی
  شماره تماس: 04431937205

داخلی:205

نام:المیرا
  نام خانوادگی: جلیل زاده
  سمت: کارشناس امورآموزشی
  تحصیلات: روانشناسی
  شماره تماس: 04431937173

 داخلی:173

تنظیمات قالب