07:15:51 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناسان اداره امور آموزشی

 

 

نام: نسرین
  نام خانوادگی: دهقان
  سمت: کارشناس صدور مجوز و مدارک تحصیلی
  تحصیلات: فوق دیپلم مامایی
  شماره تماس: 04431937240

 شماره داخلی:240

شرح وظایف

 

نام: الهام
  نام خانوادگی: بابائی
  سمت: کارشناس دانش آموختگان

  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937205

شماره داخلی:205

شرح وظایف

 

 

نام: میثم
  نام خانوادگی: کریمیان
  سمت: کارشناس امور آموزشی و صدور مجوزمعافیت تحصیلی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت امور آموزشی
  شماره تماس: 04431937176
شماره داخلی: 176

شرح وظایف

 

نام: رقیه
  نام خانوادگی: قاسمی
  سمت: کارشناس صدور مجوز و مدارک تحصیلی و دانش آموختگان
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937173

شماره داخلی:173
شرح وظایف

 

نام: الناز
  نام خانوادگی: حسین پور
  سمت: کارشناس دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937173

شماره داخلی:173

شرح وظایف

نام: فاطمه
  نام خانوادگی: بشیر بنائم
  سمت: کارشناس دانش آموختگان و مقاطع تحصیلات تکمیلی
  تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
  شماره تماس: 04431937329

شماره داخلی:329

شرح وظایف

نام: کبری
  نام خانوادگی: خان احمدی
  سمت: کارشناس دانش آموختگان
  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  شماره تماس: 04431937205

شماره داخلی:205

شرح وظایف

 

تنظیمات قالب