07:16:11 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کوریکولوم‌های آموزشی تخصصی رشته‌های:

رشته تخصصی

سال تصویب

رشته تخصصی

سال تصویب

 ارتوپدی

  Orthopaedic surgery

آبان ماه 1398

زنان و زایمان

 Obstetrics and Gynecology

تیر ماه 1401

 بیماریهای داخلی

 Internal Medicine

بهمن ماه 1395

 بیماریهای قلب و عروق

Cardiology (Speciality)

تیر ماه 1392

 بیماریهای عفونی و گرمسیری

Infectious Diseases & Tropical Medicine

بهمن ماه 1395 

 جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

Urology

دی ماه 1400

 طب اورژانس

  Emergency Medicine

آبان ماه 1387

 آسیب شناسی

Pathology

بهمن ماه 1394

 پزشکی اجتماعی

Community  Medicine

آذر ماه 1393

 بیهوشی

Anesthesiology

آذر ماه 1396

 پزشکی قانونی

Forensic Medicine

آبان ماه 1387 

 بیماریهای پوست

Dermatology

تیر ماه 1397

 پزشکی ورزشی

Sports Medicine

آبان ماه 1387

 چشم پزشکی

 Ophthalmology

آذر ماه 1396

 پزشکی هسته‌ای

Nuclear Medicine

بهمن ماه 1394

 گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 

Otorhinolaryngology Head & Nech Surgery

تیر ماه 1392

 جراحی عمومی

General Surgery

خرداد ماه 1387

بیماریهای مغز و اعصاب

Neurology

اسفند ماه 1401

جراحی مغز و اعصاب

Neurosurgery

آذر ماه 1401

 رادیولوژی

Radiology

آذر ماه 1396

 روانپزشکی

Psychiatry

آذرماه 1397

 پزشکی خانواده

Family Medicine

بهمن ماه 1395

طب فیزیکی و توانبخشی

Physical and Rehabilitation Medicine

دی ماه 1400

 رادیوانکولوژی

Radiation Oncology

اسفند ماه 1395

 طب کار

Occupational Medicine

خرداد 1387

 طب هوافضا و زیرسطحی

 Aerospace and Subaquatic Medicine

آذر ماه 1397

 کودکان

Pediatrics

دی ماه 1399

جراحی قفسه صدری (توراکس)

Thoracic Surgery

اسفند ماه 1401

جراحی قلب و عروق

Cardiovascular Surgery

مرداد ماه 1402

 

 

برنامه های مصوب رشته های تخصصی در سالهای قبل:

ارتوپدی - آبان ماه 1387

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی - بهمن ماه 1394 و 1381

آسیب شناسی - سال 1381

جراحی مغز و اعصاب- بهمن ماه 1394 و آبان ماه 1387

بیماریهای پوست - بهمن ماه 1390

 چشم پزشکی- بهمن ماه 1390 و 1381

بیماریهای داخلی - خرداد ماه 1387

رادیولوژی - 1382

بیماریهای عفونی و گرمسیری - خرداد ماه 1387

روانپزشکی - تیرماه 1392 و آذر ماه 1386

بیماریهای قلب و عروق - اسفند ماه 1385

زنان و زایمان - آذر ماه 1396 و بهمن ماه 1389 و 1383

بیماریهای مغز و اعصاب

طب فیزیکی و توانبخشی - تیر ماه 1399 و خرداد ماه 1387

بیهوشی - بهمن ماه 1390 و 1381

طب هوا ،فضا و زیر سطحی - بهمن ماه 1387

پزشکی اجتماعی - خرداد ماه 1387

کودکان - بهمن ماه 1394 و آبان ماه 1387

پزشکی هسته ای - آبان ماه 1387

گوش ،گلو ، بینی و جراحی سر و گردن - 1382

بیماریهای مغز و اعصاب - آذر ماه 1393

 

 

                        

تنظیمات قالب