08:00:57 - 30 تیر 1403

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معاونت آموزشی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف مدیریت امورهیات علمی :

1-تعامل سازنده و مستمر با اعضای محترم هیئت علمی

2- پیگیری امور رفاهی اعضای محترم هیئت علمی

3- بهبود وارتقا فرایندهای مرتبط با اعضای محترم هیات علمی با بررسی و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط

4- مدیریت فرایند ارتقا و ترفیع پایه و نیز فرایند خروج از فعالیت تمام وقت جغرافیایی اعضای محترم هیات علمی به طوری که در این فرایند ها وظایف  هفتگانه هیئت علمی لحاظ گردند.

5-نظارت بر راه اندازی  و ثبت داده ها در سامانه طبیب و سایر سامانه های مرتبط با امور هیات علمی در راستای هوشمند سازی دانشگاه

6- تهیه پایگاه اطلاعات از سوابق ارتقا و ترفیع پایه سالیانه اعضای محترم هیات علمی وارائه گزارشات دوره ای به مسئولین دانشگاه و انجام اقدامات پیشگیرانه در رابطه با رکود علمی 

7- پایش عملکرد و نظارت مستمر بر فرایند ارزشیابی کمیت و کیفیت آموزشی اعضای محترم هیات علمی با همکاری مدیریت محترم EDC  به گونه ایی که هر شش ماه کارنامه اموزشی در اختیار اعضای محترم هیئت قرار داده شود. 

8- نظارت وکنترل کارشناسانه قرار دادهای حق التدریس اعضای هیات علمی (با همکاری مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاه)

9-نیازسنجی دقیق گروههای اموزشی و هماهنگی کامل با هیات اجرایی جذب دانشگاه (جذب ، تمدید و تبدیل وضعیت متعهدین خدمت ، حق التدریس ها، تبدیل وضعیت استخدامی و...) و ساماندهی وتسریع در امورات مربوط به کارگزینی اعضای محترم هیات علمی

  10- توجه دقیق به کلیه شاخص های مورد نظر در اعتبار بخشی ها

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب